T-Class

新小型家用廂型車預告 Mercedes-Benz T-Class

今年七月Mercedes-Benz Vans宣布將開發一款小型家用廂型車,車型名稱為T-Class,並以草圖預告,預計將於2022上半年發表。在車型編成上,T-Class小於V-Class,而主打家用客群的T-Class